Algemene voorwaarden

Als kraamverzorgende ben je verplicht te werken met het landelijk indicatie protocol kraamzorg (LIP). Dit is vastgesteld door de organisaties van zorgverzekeraars en, zorgaanbieders, verloskundigen en kraamverzorgenden (Z-org, BTN, STING, ZN, en KNOV).

Bij het intake bezoek wordt de behoefte aan de hoeveelheid kraamzorg vastgesteld.

De minimumomvang van de kraamzorg bedraagt gerekend vanaf de dag van de geboorte van het kind 24 uur.

Kraamzorg Marjan gaat uit van de gezinssituatie en de zorgbehoefte van moeder en kind, daarbij rekening houdende met de lichamelijke, geestelijke en sociale aspecten.

Kraamzorg Marjan bied zorg, ondersteuning, instructie en voorlichting aan de moeder, haar partner en haar kind. Creëert rust waardoor het geestelijke en fysieke herstel van de kraamvrouw en het integreren van het kind binnen het gezin wordt bevorderd.

Het indicatieprotocol stelt dat ieder mens in principe zelf verantwoordelijk is voor de eigen gezondheid en het functioneren van het gezin.

Kraamzorg bestaat uit:

 • Verzorging en controle van de kraamvrouw
 • Verzorging en controle van het kind
 • Voorlichting en instructie
 • Integratie van het kind in het gezin
 • Observeren, signaleren en rapporteren
 • Waarborgen van hygiëne
 • Verzorgen en opvang van huisgenoten
 • Ondersteunen van de basis huishoudelijke taken

Kraamzorg Marjan geeft zorg op maat.

Kraamzorgpakketten


Het basispakket kraamzorg:
Het Basispakket kraamzorg is van toepassing als er geen extra bijzonderheden in het kraamgezin zijn. Het basispakket kraamzorg heeft betrekking op de kraamzorg in het kraambed gedurende de eerste 8 dagen, gerekend vanaf de geboortedag van de baby. Het verloop van het kraambed is normaal; het herstel van de moeder verloopt normaal, het kind maakt een goede start en er zijn geen factoren in de omgeving die om andere zorg vragen. In het Basispakket kraamzorg is het geven van borstvoeding als onderdeel van kraamzorg.
In het Basispakket kraamzorg zijn de volgende producten niet opgenomen: verzorging en opvang huisgenoten, ondersteuning bij of tijdelijk overnemen van extra huishoudelijke taken.

Het miniumpakket kraamzorg:
Het Minimumpakket kraamzorg is het pakket dat in ieder geval, in iedere situatie waar sprake is van kraamzorg, geleverd wordt. Het minimumpakket kraamzorg is gebaseerd op het wettelijke minimum van 24 uur (kraamzorg in het kraambed exclusief partusassistentie)Deze ondergrens is ook door de betrokken partijen als absolute minimum onderschreven in de Basiskwaliteitseisen. Ook de kraamzorg in het minimumpakket kraamzorg betreft zorg verdeeld over de eerste acht dagen na de geboorte van de baby. Nadrukkelijk moet hier vermeld worden dat dit pakket niet is samengesteld op basis van wat nodig is om goede en passende kraamzorg te verlenen.
Wanneer u hiervoor kiest zal hiervan een aantekening gemaakt worden in de zorgovereenkomst. Het minimumpakket geeft aan waaraan de kraamverzorgende in elk geval aandacht zal besteden om de zorg voor moeder en kind zoveel mogelijk te waarborgen.

Kraamzorg op maat:
Bij het realiseren van Kraamzorg op maat zijn producten en bijbehorende activiteiten opgenomen die alleen worden uitgevoerd in situaties die vragen om een nieuwe afweging, dan wel in situaties waar meer of minder tijd besteed moet worden aan de producten en activiteiten uit het basispakket kraamzorg. In deze situaties waarin kraamzorg op maat wordt geleverd is er iets met de moeder en/of het kind aan de hand of zijn er factoren in de omgeving die van invloed zijn op de situatie waarin de kraamzorg wordt geboden.
Dat kan een situatie zijn waarin meer of minder uren kraamzorg worden geleverd.

Het intake gesprek

Rond de 7e maand van de zwangerschap komt Kraamzorg Marjan bij u langs voor een intakegesprek. Aan de hand van het landelijk indicatie protocol wordt dan het aantal uren kraamzorg vastgesteld. Ook wordt er een zorgdossier bij u achter gelaten.

Assistentie bij de bevalling:
Wanneer u thuis gaat bevallen is het van belang dat er op tijd een “rommelmelding” aan Kraamzorg Marjan wordt doorgegeven.
Dit kan via Whatsapp of per telefoon op 0652766272. Daarmee kan de kraamzorg er zorg voor dragen dat ze op tijd aanwezig is bij het assisteren van de verloskundige.
Wanneer u in het ziekenhuis gaat bevallen, dit kan poliklinisch of medisch zijn, ook dan ontvangt Kraamzorg Marjan graag een “rommelmelding”, want in sommige ziekenhuizen gaat de kraamverzorgster mee om in het ziekenhuis de verloskundige te assisteren. Bij een medische bevalling is dat nooit zo. Wanneer de kleine is geboren, ontvangt Kraamzorg Marjan graag een berichtje, ook al weet u nog niet wanneer u naar huis mag.

Kosten Kraamzorg:
Kraamzorg wordt vergoed vanuit de verzekering. Ik raad u aan om goed te kijken wat u vergoed krijgt van u verzekering voor kraamzorg. Soms wordt de eigenbijdrage ook vergoed, dit is afhankelijk van de aanvullende verzekering. In sommige gevallen zal u van Kraamzorg Marjan een nota krijgen voor de eigenbijdrage als deze niet vergoed wordt door de verzekering, maar dat is per verzekering verschillend. Over het algemeen gaat het rechtstreeks vanuit de verzekering naar u .
Het annuleren van kraamzorg kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden. Dit dient u te doen binnen 14 dagen na inschrijving, anders zullen er kosten in rekening worden gebracht van 150 euro.

Zorgovereenkomst:
Kraamzorg Marjan gaat met u een overeenkomst aan, waarin beiden hun rechten en plichten erkent. U kunt rekenen op verantwoorde kraamzorg.

Klachten:
Kraamzorg Marjan is aangesloten bij Solopartners.
Mocht u klachten hebben of het ergens niet over eens te zijn aarzel niet om contact op te nemen met Kraamzorg Marjan

Voorzieningen:
U dient er voor te zorgen dat de werkomstandigheden conform de Arbowetgeving uitgevoerd kunnen worden.

 • Het gaat hierbij om veiligheid, hygiëne, werkmateriaal en lichamelijke en psychische belasting.
 • Het kraambed dient verhoogd te zijn met behulp van bijvoorbeeld klossen tot minimaal 80 cm.
 • Een commode (aankleedtafel) en een kinderbadje met een minimale werkhoogte van 80 cm.

Gegevens van de zorgvrager en/of pasgeborene:
Kraamzorg Marjan is verplicht zich te houden aan de Wet en regelgeving op het gebied van privacy. Vastlegging, verwerking en verstrekking van informatie aangaande u en de pasgeborene zal zorgvuldig gedaan worden met inachtneming van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Een uitzondering hierop is het melden van zaken zoals vastgesteld in de meldcode (=meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling)

Zorg voor persoonlijke eigendommen:
Kraamzorg Marjan zal zorgvuldig omgaan met de eigendommen van u als zorgvrager en is verzekerd voor aansprakelijkheid. Ook u wordt geacht een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering te hebben.

In geval van inzet van een collega kraamverzorgster dient zij haar eigen WA verzekering te hebben en is zij zelf verantwoordelijk voor de schade die zij aan derden toebrengt.

Samenwerking:
Als zelfstandig kraamverzorgende werk ik samen met collega’s ZZP-ers en kraamzorgorganisaties. Hier zal ik een beroep op doen als ik door overmacht de zorg zelf niet kan verlenen. Zo bent u altijd verzekerd van professionele kraamzorg.

Kraampakket:
Zorg dat u het kraampakket op tijd in huis heeft, deze kunt u aanvragen via u zorgverzekering, hier bent u wel of niet voor verzekerd, dat hangt af van hoe u verzekerd bent. U dient wel een kraampakket te hebben voor de kraamweek.